Psykologiliiton kannanottoja

Eri tahot pyytävät Suomen Psykologiliitolta kantaa lainsäädäntö- ja muista hankkeista. Liitto on yhteyksissä päättäjiin myös oma-aloitteisesti.
8.2.2018 15.58

Suomen Psykologiliiton kannanotto psykologisten testien vastaus- ja yhteenvetolomakkeiden skannauksesta sekä tallennuksesta sähköiseen arkistoon

Suomen Psykologiliitto ry:n ja Testilautakunnan kanta on, että psykologisten tutkimusten  testipöytäkirjoja ei voida nykyisellään tallentaa sähköiseen potilasarkistoon.
Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen Psykologinen Seura ry:n asettaman testilautakunnan kanta on, että psykologisten tutkimusten varsinaisten testipistemäärien tallentaminen sähköiseen potilasarkistoon ei ole suositeltavaa, mutta laillista estettä sille ei ole. Testilautakunta kehottaa huomioimaan näiden testipistemäärien asianmukaisen tulkinnan ja korostaa, että tulkintavastuu täytyy olla edelleen psykologisiin testimenetelmiin koulutetulla henkilöllä, eli psykologilla, eikä muiden ammattikuntien edustajien tule testien pistemääriä tulkita tai muissa potilasasiakirjoissa käyttää. Lähtökohtaisesti keskeisin dokumentti psykologin tekemästä tutkimuksesta on edelleen psykologin lausunto, sillä yksittäiset testitulokset eivät ole sellaisessa ymmärrettävässä muodossa, jota automaattisesti voisivat muut terveydenhuoltoalan edustajat tulkita. Tulosten esittämistä ymmärrettävässä muodossa edellyttää myös henkilötietolain 28 §, ja se voi nousta ongelmaksi, mikäli potilas käyttää Henkilötietolain 26 § määräämää tarkastusoikeuttaan potilasasiakirjoihin,  joihin testipistemääriä on tallennettu.

Suomen Psykologiliitto ja testilautakunta vastustavat varsinaisten testipöytäkirjalomakkeiden skannaamista ja tallentamista sähköiseen tietokantaan, etenkin tilanteissa joissa ei voida taata, että arkisto on suojattu siten, että pääsy on estetty muilta kuin psykologeilta. Kannanotto nojaa seuraaviin perusteisiin:

1) Testipöytäkirjat sisältävät usein tietoa testin osatehtävien luonteesta ja jopa yksittäisistä kysymyksistä. Mikäli nämä tiedot leviävät esimerkiksi muiden terveydenhuollon ammattilaisten tietoon tai tutkittaville tietojen tarkastusoikeuden käytön yhteydessä testien luotettavuus voi vakavasti vaarantua. Tämä riski on katsottu niin suureksi, että Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään (3972/1/02,11.9.2003) katsonut, ettei testipöytäkirjoja tulisi antaa jäljennöksinä edes tutkittavalle itselleen. KHO:n päätöksen perusteluiden mukaisesti testipöytäkirjojen antaminen jäljennöksinä mahdollistaisi sen, että testistä suoriutumista voisi harjoitella, jolloin henkilöä ei enää voitaisi kyseisen tai sitä vastaavankaan testin avulla luotettavasti testata. Testipöytäkirjojen luovuttaminen saattaisi sellaiset testattavat, jotka eivät ole voineet ennalta tutustua testipöytäkirjoihin, eriarvoiseen asemaan eivätkä testitulokset enää olisi keskenään verrannollisia. Testipöytäkirjojen levitessä yhä laajempaan käyttöön testi menettäisi lopulta kokonaan merkityksensä. Siihen nähden testipöytäkirjojen jäljentämisestä saattaisi aiheutua henkilötietolain 27 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuin tavoin vakavaa vaaraa sekä muiden testattavien että testien laatijoiden oikeuksille.

  • Testipöytäkirjojen tallentaminen tietokantaan, johon myös muiden ammattilaisten kuin psykologien on mahdollista päästä, vaarantaa myös kyseisten henkilöiden oman oikeusturvan ja mahdollisuuden saada tarvittaessa luotettava psykologinen tutkimus.
  • Mikäli testipöytäkirjoja skannattaisiin suoraan sähköiseen tietojärjestelmään, joka olisi ainoastaan psykologien käytettävissä, niin on huomioitava henkilötietolain 27 § määrittämät tarkastusoikeuden rajoitukset, eli testipöytäkirjat eivät kuulu tarkastusoikeuden piiriin.
2) Tietosuojavaltuutetun kannanoton (422.521.2000, 17.6.2002) mukaan testipöytäkirjat ovat psykologisen tutkimuksen valmistelevia asiakirjoja, joita ei tule käsitellä kuten muita potilasasiakirjoja. Psykologin tutkimuksen lausunnot ovat varsinaisia asiakirjoja, joista myös asiakkaalla on oikeus saada jäljennös. Kuten KHO:n päätöksessä, myös tietosuojavaltuutetun päätöksessä korostetaan henkilötietolain mukaisesti sitä, että tieto tulee antaa ymmärrettävässä muodossa.

3) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (24§, 29mom) määrittelee, että salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä arvioinneista. Näin ollen psykologisten testien tulokset ovat erityisen salassa pidettävää tietoa, joten psykologisten tutkimusten tuloksia sisältävät testipöytäkirjat tulisi selkeästi myös pitää erityisen huolellisesti salassa.

4) Psykologiset testit ovat tekijänoikeuslain alaisia tuotteita. Testien kustantajilla on omat ehtonsa testien käyttöön sekä testipöytäkirjojen arkistointiin, joihin Suomen testien lisensoima maahantuoja Hogrefe Psykologien Kustannus Oy on sitoutunut, ja jonka tehtävä on valvoa Suomessa kustannussopimusten ehtojen toteutumista ja raportoida rikkomuksista testien kustantajille. Ehdot asettaa testien tekijänoikeudet omistava kustantamo. Esimerkiksi Yhdysvaltalainen Pearson Assessment, joka on yksi keskeisimmistä testikustantajista, ja joka omistaa tekijänoikeudet yleisimpiin Suomessa käytettäviin psykologisiin testistöihin (esimerkiksi WAIS-IV, WISC-IV, WPPSI-III jne.), määrittää ehtonsa seuraavasti (sähköisen tallentamisen kannalta keskeisimmät kohdat):

” Customer agrees to comply with the following basic principles of minimum test security:

  • Test materials (text or graphic image) may not be reproduced in any manner electronically or otherwise without the prior written permission of Pearson.
  • Access to test materials must be limited to qualified persons with a responsible, professional interest who agree to safeguard their use.
  • Test materials and scores may be released only to persons qualified to interpret anduse them properly.
  • Test materials must not be resold, re-licensed, transferred or otherwise redistributed for any purpose without prior written permission from Pearson.”
Testipöytäkirjojen sähköinen tallentaminen kuuluu näiden testien määriteltyihin ehtoihin, ja niiden rikkominen voi johtaa maakohtaisen testilisenssin menettämiseen. Esimerkiksi Puolassa testikustantaja Pearson ei ole myöntänyt uusia lisenssejä vuosikymmeniin. Testimenetelmien saatavuuden vaarantuminen on huomattava riski psykologisille tutkimuksille Suomessa ja yleisesti psykologin työlle. Tällä hetkellä Suomea pidetään kansainvälisesti luotettavana yhteistyökumppanina testimarkkinoilla.


5) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (15 §) velvoittaa, että terveydenhuollon
ammattihenkilön on ”ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja
kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti”
. Lain perusteella psykologin on myös sitouduttava yhteisesti hyväksyttyihin ammattieettisiin periaatteisiin, joista yksi keskeinen on psykologien käytössä olevien menetelmien käytön asianmukaisuuden ja luotettavuuden säilymisen suojeleminen. Keskeisimpiä linjauksia psykologisten testimenetelmien suhteen ovat:


  • Kansainvälisen testikomission (International test commission, ITC) ohjeistus: The ITC Guidelines on the Security of Tests, Examinations, and Other Assessments (https://www.intestcom.org/files/guideline_test_security.pdf)
  • Euroopan psykologiliittojen federation (EFPA): EFPA Standards for Psychological Assessment: 2013 Work, Education, and Health & Social Care, Levels 1, 2 and 3 (http://www.efpa.eu/professional-development/assessment), joista tässä yhteydessä erityisesti nostetaan esiin standardit 1.4 ja 1.5:

Standard 1.4: Ensure that assessment materials are kept securely
A) Safeguard access to assessment materials e.g. store assessment materials securely and control access to them.
B) Respect copyright law and agreements that exist with respect to all assessment
materials including any prohibitions on the copying or transmission of materials in
electronic or other forms to other people, whether qualified or otherwise.
C) Protect the security of the assessment materials e.g. by not coaching individuals on
actual assessment materials or other practice materials that might unfairly influence their performance.
D) Ensure that assessment techniques are not described publicly or in other ways placed in the public domain in such a way that their usefulness is impaired.

Standard: 1.5 Ensure that assessment results are treated confidentially
A) Specify who will have access to results and define levels of confidentiality.
B) Explain levels of confidentiality to individuals before assessments are carried out.
C) Limit access to results to those with a right to know.
D) Obtain the relevant consents before releasing results to others.
E) Protect data kept on file systems so that only those who have a right of access can
obtain them.
F) Establish clear guidelines as to how long identifiable personal assessment data are to be kept on file.
G) Remove names and other personal identifiers from databases of results that are
archived for research use, development of norms or other statistical purposes.

Edellä kuvatuilla perusteilla Suomen Psykologiliitto ja testilautakunta esittävät johtopäätöksenä, ettei testipöytäkirjoja nykytilanteessa voida skannata ja tallentaa sähköisiin potilasarkistoihin.

Helsingissä 5.2.2018

Jari Lipsanen 
Testilautakunnan puheenjohtaja 
Suomen Psykologiliitto ry 
jari.lipsanen@helsinki.fi 
p. 050 4484166 

Annarilla Ahtola
Puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
annarilla.ahtola@psyli.fi
p. 040 6877677


Kannanotto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiPsykologiliiton kannanottoja liitetiedostoina

Alla on liitetiedostoina Psykologiliiton, sen toimielimien sekä yliopistoverkosto Psykonetin kannanottoja. 

2017

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 22.6.2017HE 47/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Lausunto Liikenneministeriölle ajokorttilain muuttamiseksi_Suomen Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmä 22.6.2017

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Psykologiliitto kasvupalvelulaista: Psykologinen osaaminen työvoimapalveluissa säilytettävä

Lausunto sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslakiesityksestä

Vankilapsykologien on sijoituttava oikeusministeriön alaisen Rikosseuraamuslaitoksen organisaatioon myös jatkossa    

2016

Psykologiliiton lausunto koskien asiakirjaa Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 19.12.2016

Paperittomille on turvattava välttämättömät mielenterveyspalvelut

Psykologiliiton liikennepsykologian ammatillisen työryhmän lausunto kuljettajakoulutusuudistuksesta LVM/1310/03/2016

Psykologiliiton lausunto koskien sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksia 8.11.2016

Järjestöjen yhteinen kannanotto opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin sote-uudistuksessa

Suomen Psykologiliitto: TE-toimistojen psykologipalvelut on turvattava asiakkaille maakuntauudistuksessa Liite: ehdotus työvoimapalveluiden kehittämiseksi maakuntahallinnon uudistuksen yhteydessä 

Suomen Psykologiliitto ja Akavan opiskelijat: Epävarmuus toimeentulosta on uhka opiskelijan mielenterveydelle


Suomen Psykologiliiton, Suomen Psykiatriayhdistyksen ja Mielenterveyden keskusliiton lausuma: Psykososiaalinen hoito ja psykoterapiat on turvattava

Suomen Psykologiliiton ja Psykologianopettajan PSOP ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukion tuntujakokokeilusta

Suomen Psykologiliiton lausunto: Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologien sijoituttava sivistystoimeen myös sote-uudistuksen jälkeen

OAJ, Koulukuraaattorit ja Psykologiliitto: Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden on sijoituttava opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle sote-uudistuksen jälkeen

2015

Suomen Psykologiliiton lausunto koskien hallituksen esityksiä varhaiskasvatuslain ja -asetuksen muutoksiksi

Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus – kannanotto SLNY:n suosituksen johdosta
Kannanotto: Varhaiskasvatuksen laatu tärkeä lapsen psyykkiselle kehitykselle

Kannanotto opintopsykologien määrän lisäämisestä
Liite edelliseen kannanottoon: Opintopsykologimäärät korkeakouluissa

Psykologiliiton ja Psykologian opettajien lausunto opetushallitukselle lukion opetussuunnitelmasta

Suomen Psykologiliiton lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Paperittomille on turvattava välttämättömät terveyspalvelut

Lausunto: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen, OKM/83/010/2014 

2014

Kannanotto Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta koskevaan lakimuutosesitykseen
Lausunto erikoistumiskoulutusta koskevista asetusmuutoksista – Psykonet ja Psykologiliitto 2014

Lausunto eduskunnalle avioliittolaista / tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Wahlström 23.4.2014

Työterveyshuollon psykologinen kehittäminen

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014

Lausunto OKM:lle erikoispsykologikoulutuksen asemasta 2014

Lausunto eduskunnalle asiantuntija-avusteisesta huoltoriitamenettelystä 2014

Lausunto lukion tuntijaosta psykologian osalta

2013

Suomen Psykologiliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolakiesityksen HE 67/2013 johdosta

Suomen Psykologiliiton tiedote eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Epäselvä oppilashuoltolakiesitys vaarantaa koulupsykologien työn
Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto ja lisälausunto luonnoksesta ohjeeksi Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

Suomen Psykologiliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaista

Psykonet: Lausunto korkeakoulujen erikoistumiskoulutus-työryhmän muistiosta 2013
Ehdotus STM:lle kuntoutuspsykoterapian korvaustasojen nostamisesta 2013

Suomen Psykologiliiton kannanotto: Itsemääräämisoikeuslaki ja toimintakyvyn määrittäminen

Suomen Psykologiliiton lastensuojelupsykologien työryhmän kannanotto koskien Helsingin kaupungin lasten ja nuorisokotien muutoshanketta ja tehtäväksiantoa koskien pitäaikaislaitoksia 2013

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi

2012

Psykologinen valmennus kuntoon Suomen urheilussa 2012 Kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen asetukseksi hyvistä työterveyshuoltokäytännöistä 2012

2011

Aloite Valtioneuvostolle ja vastaavalle ministerille (Paula Risikko) kuntoutuspsykoterapioiden korvaustason nostamisesta 2012 aikana

Ammattieettisen neuvottelukunnan kannanotto nuorisopsykiatrian potilaiden tietosuojaa koskevaan asiaan 2011Kannanotto ns. työlähtöisten menetelmien käytöstä työterveyshuollossa 2011
Kirje ministereille varhaiskasvatuspsykologeista 2011

Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian toimikunnan suositus 2011: Psykologian keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

2010

Kannanotto viheralueiden merkityksestä 2010
Kannanotto työterveyshuollon kehittämisestä 2010 Kannanotto kuntoutuspsykoterapioiden korvauksista 2010
Kannanotto opiskeluhuoltolakiin 2010
Lausunto terveydenhuoltolakiesityksestä
Lausunto perusopetuksen tuntijaosta 2010

Kannanotto psykoterapeuttikoulutuksesta 2010
Kannanotto kuntoutuslaista 2010

Kirje ministeri Virkkuselle perusopetuslain uudistamisesta


2009

Lausunto perusopetuksen kriteereistä
Kelan tukemat käynnit työterveyspsykologilla